Obsah

Projekt 2016 - MÁM ŠIKOVNÝ JAZÝČEK

Náš projekt má název „MÁM ŠIKOVNÝ JAZÝČEK“

V projektu jsme zvyšovali kvalitu předškolního vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řečové výchovy. Zlepšovali jsme pracovní prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání, podporovali přirozený a správný vývoj dětské řeci, rozvíjeli komunikativní schopnosti a dovednosti dětí. Cesta k rozvoji motoriky mluvidel a ke správné výslovnosti je didaktický materiál pro rozvoj hrubé a jemné motoriky. Doplnění tělovýchovného, rehabilitačního náčiní a logopedických podpůrných pomůcek. Velmi úzce jsme spolupracovali s rodinou.

 

zde ke stažení

 

 

Číslo rozhodnutí

47-6/2016 ze dne 20.1.2016

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence vpředškolním vzdělávání v roce 2016

Název projektu

Můj šikulka jazýček“

Název právnické osoby

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace

IČ školy

70698414

Věcné vyhodnocení projektu:

Cíl projektu:

V posledních letech se neustále zvyšuje počet dětí snarušenou komunikační schopností, proto se naším cílem stalo zaměření na logopedickou prevenci, především na rozvoj správné výslovnosti, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, porozumění textu, ale i vybavení mateřské školy podpůrnými prostředky a pomůckami pro činnosti k správné výslovnosti a mluvnímu projevu dětí.

 

Realizace:

Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči tím, že u dítěte rozvíjíme slovní zásobu, artikulaci, fonetický sluch a tím následně podporujeme přirozený vývoj řeči. K tomuto rozvoji v předškolním věku patří i rozvoj smyslového vnímání, osvojení přiměřených dovedností, vědomostí a návyků, rozvoj správného mluvního projevu a rozvoj motorických dovedností voblasti hrubé a jemné motoriky.

Důležitý je i rozvoj logického myšlení, upevňování paměťových procesů, rozvoj rytmického cítění a pohybové obratnosti, posilování sebevědomí nenásilným začleňováním do kolektivu prostřednictvím her a pestrou činností, podpora zájmu o společnou komunikaci.

Základní logopedická prevence je prováděna ve všech třídách mateřské školy, průběžně po celý rok a prolíná každodenním programem mateřské školy. Dále pak cíleně v logopedických chvilkách, skupinově.

V letošním roce působí vnaší mateřské škole tři logopedické asistentky a další vprůběhu podzimních měsíců dokončila akreditovaný kurz Primární logopedická prevence“.

Preventistky se prostřednictvím nově zakoupených pomůcek, v logopedickém kroužku Brepta“, věnovaly rozvoji komunikačních schopností a dovedností, a také rozvoji smyslového vnímání dětí. Měly širší škálu možností poskytovat všem dětem, ale především dětem s logopedickými vadami kvalitní podpůrné prostředky. Na nich si děti zkouší a procvičují hrubou motoriku, jemnou motoriku, motoriku mluvidel a to vše postupnými kroky významně přispívá kpodpoře rozvoje mluvidel, slovní zásoby jak aktivní tak pasivní a následně ke správné výslovnosti. Nezanedbatelným prvkem je samozřejmě dobrý mluvní vzor všech učitelek.

Velmi úzce spolupracujeme srodinou, která hraje důležitou roli. Pořádali jsme logopedické odpoledne srodiči, kde jsme ukázkovými lekcemi předvedli jednotlivé činnosti, které vedou kodstranění narušené komunikační schopnosti. Procvičujeme zde dechová a sluchová cvičení, gymnastiku mluvidel, grafomororická cvičení, cviky pro jemnou i hrubou motoriku

Tato odpoledne zajišťovaly tři kvalifikované učitelky.Projektu se věnovaly trvale 4 učitelky.

Současně zapojujeme rodiče do aktivit naší MŠ formou různých akcí jako je projekt Pohádková cesta“, Andersenova noc“, Tvořivá odpoledne srodiči“ atd.

Pomocí projektu jsme zakoupili pomůcky, které slouží kvýše jmenovaným aktivitám.

Byly zakoupeny venkovní podpůrné prostředky, tělocvičné náčiní, rehabilitační pomůcky a různý metodický materiál, logopedické SW, dětské knihy, leporela, smyslové hry a pomůcky a také metodický materiál pro pedagogy.

Vždy bylo velmi kvalifikovaně provedeno zaškolení všech učitelek v MŠ.

V MŠ ve vstupní hale je trvale umístěna informační tabule o tomto programu MŠMT ČR. Zde jsou také vypsané průběžné informace o realizaci daného projektu.

 

š stanovený cíl byl splněn. Hravou formou jsme u dětí rozvíjeli slovní zásobu, děti slyšely a vnímaly správný mluvní vzor. Pomocí stávajících, ale především nových pomůcek jsme u dětí procvičovali gymnastiku mluvidel, nacvičovali dechová cvičení a vedli děti ke správné výslovnosti. Do projektu byly začleněny všechny děti docházející do mateřské školy (100%). Individuálně se řeč rozvíjela za účasti rodičů, v odpoledních hodinách věnovaných dětem s logopedickými vadami spomocí logopedické asistentky (30dětí).

 

Projekt přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí.

Projekt MŠMT ČR splnil potřeby pro MŠ, která si tak mohla ztohoto projektu rozšířit materiál, pomůcky a dovybavit školní zahradu.

Projekt přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí, ke zlepšení obratnosti dětí a ke zlepšení logického myšlení dětí.

 

Podařilo se:

Zakoupit pomůcky a metodický materiál dle nákupní specifikace (pomůcky a materiál jsou využívány napříč všemi třídami). Vybavenost mateřské školy se tím velmi zlepšila.

Průběžně proškolovat učitelky s novými pomůckami, metodikou a nářadím na rozvoj hrubé i jemné motoriky

Rozšířit a zrealizovat program akcí srodiči Andersenova noc, Čarodějnice, Pohádková cesta

Úspěšně pokračovat v zavedeném kroužku Brepta“ (děti společně s rodiči)

Dodržet trvalou aktivitu 4 učitelek

 

Během trvání projektu probíhaly mezi učitelkami vzájemné hospitace, zaměřené na práci sdětmi s logopedickými vadami, probíhaly diskuze, kterých se účastnili všichni pedagogové bez výjimky. Tím se nám dařilo předávat si nové zkušenosti, poznatky a nápady pro práci sdětmi.

 

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.ms-olgyhavlove.cz

údaje v Kč

Přehled o čerpání dotace vroce 2016 

še přidělené dotace

še čerpání dotace

Případná vratka dotace

OBV/ONIV

30.000,-

30.000,-

30.000,-

 

 

 

Datum zaslání případné

vratky:

Datum:

16.12.2016

 

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

 

Bc. Jana Vízková