Obsah

GDPR - ochrana osobních údajů

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň informuje, že ke dni 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) 2016/679 zedne 27.dubna 2016o ochraně fyzických osob vsouvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení oochraně osobních údajů; dále jen GDPR), které bude přímo účinné iv rámci právního řádu České republiky. Vsouvislosti stímto nařízením zde uveřejňujeme související informace.

Informace o zpracování osobních údajů


Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání vmateřské škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v mateřské škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání v mateřské škole.

 

še vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením zákona předávají CZVV, MŠMT, zřizovateli, ČŠI, kontrolním orgánům. Podle zvláštních zákonů se dále předávají osobní údaje zpracovávané na základě zákona bez dalšího jiným orgánům nebo institucím např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, Policie ČR, Orgán sociálně právní ochrany dětí, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další. V určitých případech se osobní údaje poskytují zmíněným orgánům nikoliv bezprostředně, ale na vyžádání s uvedením konkrétního důvodu takového požadavku.


O zákonných zástupcích zpracovává škola podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., odst.2 písm. i) tyto osobní údaje:

jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

O zaměstnancích zpracovává škola v rámci personální a mzdové agendy a BOZP údaje dle zákona: 262/2006 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 187/2006 Sb., 155/1996 Sb., 99/1963 Sb., 89/ 2012 Sb., tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, datum a místo narození, místo bydliště, korespondenční adresa, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, počet dětí, osobní údaje osob blízkých, vzdělání, zdravotní pojišťovna, příjmy.


O jiných osobách, které jsou ve smluvním vztahu ke správci (např. dodavatelé zboží a služeb), zpracovává škola pouze údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

Typicky: jméno, příjmení, bydliště, sídlo firmy datum narození

 

Způsob zpracování osobních údajů


Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů je vždy v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.


V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Každ
ý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: Požádat správce o vysvětlení. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. To nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Na mateřskou školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem nebo osobně v kanceláři školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na mateřskou školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:


Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace

Se sídlem kpt. Jaroše 581, 432 01 Kadaň

IČO: 70 698 414 (dále jen Správce”) email: 1ms@ms-ohavlove.cz, tel: 474 334 460

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Josef Kolařík email:dpo.kadan@gmail.com,  tel: 777 319 140