Obsah

Projekt 2014 - MÁM OHEBNÝ JAZÝČEK

Projekt

Náš projekt má název „MÁM OHEBNÝ JAZÝČEK“

Projekt podporuje přirozený a správný vývoj dětské řeči a rozvoj komunikačních schopností a dovedností dětí. Také napomáhá vybavení pomůckami a didaktickým materiálem pro rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky dětí, což je cesta k rozvoji motoriky mluvidel a ke správné výslovnosti.

 

ProjektProjektProjektProjekt

 


 

Vyhodnocení projektu


Věcné vyhodnocení projektu

 

Číslo rozhodnutí

6742-5/2014

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

vzdělávání v roce 2014

Název projektu

„MÁM OHEBNÝ JAZÝČEK“

Název právnické osoby

Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace

IZO školy

107 562 413

 

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na správnou výslovnost dětí, rozvíjení slovní zásoby, vybavení MŠ podpůrnými

pomůckami.

 

Náš stanovený cíl byl splněn. Hravou formou jsme u dětí rozvíjeli slovní zásobu, děti slyšely a

vnímaly správný mluvní vzor. Pomocí stávajících, ale především nových pomůcek jsme u dětí

procvičovali gymnastiku mluvidel, nacvičovali dechová cvičení a vedli děti ke správné výslovnosti.

Do projektu byly začleněny všechny děti docházející do mateřské školy (100%).

Individuálně se řeč rozvíjela za účasti rodičů, v odpoledních hodinách věnovaných dětem

s logopedickými vadami s pomocí logopedické asistentky (30dětí).

 

Projekt přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí.

 

Realizace:

Projektu se věnovaly trvale 4 učitelky, zapojila se pátá, která čerstvě absolvovala logopedický kurz

„Primární logopedické prevence“, který nebyl hrazen z projektu.

 

Učitelky se prostřednictvím nově zakoupených pomůcek věnovaly rozvoji komunikačních

schopností a dovedností, a také rozvoji smyslového vnímání dětí. Měly širší škálu možností

poskytovat všem dětem, ale především dětem s logopedickými vadami kvalitní podpůrné prostředky.

Na nich si děti mohou zkoušet a procvičovat hrubou motoriku, jemnou motoriku, motoriku mluvidel

a to vše postupnými kroky významně přispívá k podpoře rozvoje mluvidel, slovní zásoby

jak aktivní tak pasivní a následně ke správné výslovnosti.

 

Zavedli jsme nový kroužek „Brepta“ realizovaný jednou měsíčně, společně dvě učitelky x děti x rodiče.

Kroužek byl zacílen na děti a zároveň na jejich rodiče. Procvičujeme zde dechová a sluchová cvičení,

gymnastiku mluvidel, grafomororická cvičení, cviky pro jemnou i hrubou motoriku.

Podporujeme tím oblast řečového rozvoje dětí a řečových dovedností.

 

Denně v průběhu dopoledních činností zařazujeme logopedické chvilky – gymnastka mluvidel a jazyka.

Pracujeme s novými pomůckami a logopedickým programem ICT – SW „BREPTA“, „MÉĎA“, který

rozvojí slovní zásobu, paměť a myšlení.

 

Využíváme nové knihy, leporela, obrazový materiál a metodický materiál, dále tělovýchovné

náčiní a rehabilitační pomůcky.

Cvičíme na školní zahradě na novém vybavení pro rozvoj hrubé motoriky.

 

Podařilo se:

  • Zakoupit pomůcky a metodický materiál dle nákupní specifikace (pomůcky a materiál jsou ​využívány napříč všemi třídami). Vybavenost mateřské školy se tím velmi zlepšila.
  • Průběžně proškolovat učitelky s novými pomůckami, metodikou a nářadím na rozvoj hrubé ​ i jemné motoriky
  • Rozšířit a zrealizovat program akcí s rodiči – Andersenova noc, Čarodějnice, Pohádková cesta
  • Zahájit a realizovat kroužek „Brepta“ (děti společně s rodiči)
  • Dodržet trvalou aktivitu 4 učitelek

 

Během trvání projektu probíhaly mezi učitelkami vzájemné hospitace, zaměřené na práci s dětmi s logopedickými vadami, probíhaly diskuze, kterých se účastnili všichni pedagogové bez výjimky.

Tím se nám dařilo předávat si nové zkušenosti, poznatky a nápady pro práci s dětmi.

 

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn:

www.ms-olgyhavlove.cz

Přehled o čerpání dotace v roce 2014 (v Kč)

Dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

50 000,-

50 000,-

 

z toho platy

0

0

 

z toho OON

0

0

 

z toho odvody

0

0

 

z toho FKSP

0

0

 

z toho OBV celkem

50 000,-

50 000,-

Datum: 10.1.2015

 

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

Bc. Jana Vízková