Obsah

Program MŠ

Školní vzdělávací program

ŠVP PV   Jedna, dva, tři čtyři, pět, poznáváme celý svět.

PROJEKT

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!

 

Vzdělávací obsah vychází z cílů  rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy (RVP PV) a cílů školního vzdělávacího programu předškolní výchovy (ŠVP PV) a směřuje k jejich naplňování, v míře a obsahu, odpovídajícím individuálním potřebám a možnostem dětí.

 


 

CÍLE PROJEKTU

 • Umožnit dětem všemi dostupnými prostředky poznávat svět,
 • jeho zákonitosti, pravidla a možnosti
 • Umět se těšit z hezkých zážitků
 • Vyjadřovat a zachycovat své pocity a prožitky
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a ke svému okolí
 • Podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině

 

Tímto projektem chceme dětem přiblížit svět kolem nás, potřebu živé i neživé přírody, uvědomit si sebe sama, naučit se vnímat ostatní děti a dospělé, žít s nimi v souladu, spolupracovat a vytvářet mezilidské vztahy a morální hodnoty.

Vzdělávací   obsah   odpovídá   věku,   úrovni  rozvoje  a možnostem dětí, vychází z jejich potřeb a zkušeností jim blízkých.

Vzdělávací obsah je rozdělen do 5ti tematických celků, které obsáhnou celý kalendářní rok se všemi tradicemi českého národa, přírodními podmínkami, zasahují do ekologie a seznamují děti s různými manuálními činnostmi.

 


 

TEMATICKÉ CELKY – BLOKY

 • Kouzelná školka
 • Doba splněných přání
 • Za pohádkou kolem světa
 • Krásy přírody
 • Svět kolem nás

 

Cíle tematických celků - integrovaných bloků a výstupy z nich (kompetence, které děti získávají) spolu korespondují. Výstupy obsahují vědomosti, dovednosti, schopnosti, hodnoty a postoje, které si děti během celého pobytu v mateřské škole osvojují.