Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

Projekt 2016 - MÁM ŠIKOVNÝ JAZÝČEK

Náš projekt má název „MÁM ŠIKOVNÝ JAZÝČEK“

V projektu jsme zvyšovali kvalitu předškolního vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řečové výchovy. Zlepšovali jsme pracovní prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání, podporovali přirozený a správný vývoj dětské řeci, rozvíjeli komunikativní schopnosti a dovednosti dětí. Cesta k rozvoji motoriky mluvidel a ke správné výslovnosti je didaktický materiál pro rozvoj hrubé a jemné motoriky. Doplnění tělovýchovného, rehabilitačního náčiní a logopedických podpůrných pomůcek. Velmi úzce jsme spolupracovali s rodinou.


  • Číslo rozhodnutí: 47-6/2016 ze dne 20.1.2016
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Název programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence vpředškolním vzdělávání v roce 2016
  • Název projektu: „Můj šikulka jazýček“
  • Název právnické osoby: Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace
  • IČ školy: 70698414

Věcné vyhodnocení projektu:

Cíl projektu: V posledních letech se neustále zvyšuje počet dětí snarušenou komunikační schopností, proto se naším cílem stalo zaměření na logopedickou prevenci, především na rozvoj správné výslovnosti, rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby, porozumění textu, ale i vybavení mateřské školy podpůrnými prostředky a pomůckami pro činnosti k správné výslovnosti a mluvnímu projevu dětí.

Realizace: Logopedická prevence pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči tím, že u dítěte rozvíjíme slovní zásobu, artikulaci, fonetický sluch a tím následně podporujeme přirozený vývoj řeči. K tomuto rozvoji v předškolním věku patří i rozvoj smyslového vnímání, osvojení přiměřených dovedností, vědomostí a návyků, rozvoj správného mluvního projevu a rozvoj motorických dovedností voblasti hrubé a jemné motoriky.

Důležitý je i rozvoj logického myšlení, upevňování paměťových procesů, rozvoj rytmického cítění a pohybové obratnosti, posilování sebevědomí nenásilným začleňováním do kolektivu prostřednictvím her a pestrou činností, podpora zájmu o společnou komunikaci.

Základní logopedická prevence je prováděna ve všech třídách mateřské školy, průběžně po celý rok a prolíná každodenním programem mateřské školy. Dále pak cíleně v logopedických chvilkách, skupinově.

V letošním roce působí v naší mateřské škole tři logopedické asistentky a další v průběhu podzimních měsíců dokončila akreditovaný kurz „Primární logopedická prevence“.

Preventistky se prostřednictvím nově zakoupených pomůcek, v logopedickém kroužku „Brepta“, věnovaly rozvoji komunikačních schopností a dovedností, a také rozvoji smyslového vnímání dětí. Měly širší škálu možností poskytovat všem dětem, ale především dětem s logopedickými vadami kvalitní podpůrné prostředky. Na nich si děti zkouší a procvičují hrubou motoriku, jemnou motoriku, motoriku mluvidel a to vše postupnými kroky významně přispívá k podpoře rozvoje mluvidel, slovní zásoby jak aktivní tak pasivní a následně ke správné výslovnosti. Nezanedbatelným prvkem je samozřejmě dobrý mluvní vzor všech učitelek.

Velmi úzce spolupracujeme s rodinou, která hraje důležitou roli. Pořádali jsme logopedické odpoledne s rodiči, kde jsme ukázkovými lekcemi předvedli jednotlivé činnosti, které vedou kodstranění narušené komunikační schopnosti. Procvičujeme zde dechová a sluchová cvičení, gymnastiku mluvidel, grafomororická cvičení, cviky pro jemnou i hrubou motoriku

Tato odpoledne zajišťovaly tři kvalifikované učitelky.Projektu se věnovaly trvale 4 učitelky.

Současně zapojujeme rodiče do aktivit naší MŠ formou různých akcí jako je projekt „Pohádková cesta“, „ Andersenova noc“, „ Tvořivá odpoledne s rodiči“ atd.

Pomocí projektu jsme zakoupili pomůcky, které slouží k výše jmenovaným aktivitám.

Byly zakoupeny venkovní podpůrné prostředky, tělocvičné náčiní, rehabilitační pomůcky a různý metodický materiál, logopedické SW, dětské knihy, leporela, smyslové hry a pomůcky a také metodický materiál pro pedagogy.

Vždy bylo velmi kvalifikovaně provedeno zaškolení všech učitelek v MŠ.

V MŠ ve vstupní hale je trvale umístěna informační tabule o tomto programu MŠMT ČR. Zde jsou také vypsané průběžné informace o realizaci daného projektu.

Náš stanovený cíl byl splněn. Hravou formou jsme u dětí rozvíjeli slovní zásobu, děti slyšely a vnímaly správný mluvní vzor. Pomocí stávajících, ale především nových pomůcek jsme u dětí procvičovali gymnastiku mluvidel, nacvičovali dechová cvičení a vedli děti ke správné výslovnosti. Do projektu byly začleněny všechny děti docházející do mateřské školy (100%). Individuálně se řeč rozvíjela za účasti rodičů, v odpoledních hodinách věnovaných dětem s logopedickými vadami s pomocí logopedické asistentky (30dětí).

Projekt přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí.

Projekt MŠMT ČR splnil potřeby pro MŠ, která si tak mohla ztohoto projektu rozšířit materiál, pomůcky a dovybavit školní zahradu.

Projekt přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí, ke zlepšení obratnosti dětí a ke zlepšení logického myšlení dětí.

Podařilo se:

Zakoupit pomůcky a metodický materiál dle nákupní specifikace (pomůcky a materiál jsou využívány napříč všemi třídami). Vybavenost mateřské školy se tím velmi zlepšila.

Průběžně proškolovat učitelky s novými pomůckami, metodikou a nářadím na rozvoj hrubé i jemné motoriky

Rozšířit a zrealizovat program akcí srodiči – Andersenova noc, Čarodějnice, Pohádková cesta

Úspěšně pokračovat v zavedeném kroužku „Brepta“ (děti společně s rodiči)

Dodržet trvalou aktivitu 4 učitelek

Během trvání projektu probíhaly mezi učitelkami vzájemné hospitace, zaměřené na práci s dětmi s logopedickými vadami, probíhaly diskuze, kterých se účastnili všichni pedagogové bez výjimky. Tím se nám dařilo předávat si nové zkušenosti, poznatky a nápady pro práci s dětmi.

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn: www.ms-olgyhavlove.cz

údaje v Kč

  • Přehled o čerpání dotace v roce 2016: OBV/ONIV
  • Výše přidělené dotace: 30.000,-
  • Výše čerpání dotace: 30.000,-
  • Případná vratka dotace: 30.000,-

Datum zaslání případné vratky:

Datum: 16.12.2016

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

 

Bc. Jana Vízková

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

brouček čmelák beruška čmelák