Menu
MŠ Olgy Havlové
brouček čmelák beruška čmelák

Mějme rádi děti, které nám byly svěřeny do péče, projevujme jim svou náklonnost, mějme pochopení pro jejich citové prožitky a potřeby.

Projekt 2014 - MÁM OHEBNÝ JAZÝČEK

Projekt

Náš projekt má název „MÁM OHEBNÝ JAZÝČEK“

Projekt podporuje přirozený a správný vývoj dětské řeči a rozvoj komunikačních schopností a dovedností dětí. Také napomáhá vybavení pomůckami a didaktickým materiálem pro rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky dětí, což je cesta k rozvoji motoriky mluvidel a ke správné výslovnosti.

Projekt Projekt Projekt Projekt


Vyhodnocení projektu

Věcné vyhodnocení projektu

 • Číslo rozhodnutí: 6742-5/2014
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Název programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
 • Název projektu: „MÁM OHEBNÝ JAZÝČEK“
 • Název právnické osoby: Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace
 • IZO školy: 107 562 413

Cíl projektu: Projekt byl zaměřen na správnou výslovnost dětí, rozvíjení slovní zásoby, vybavení MŠ podpůrnými pomůckami. Náš stanovený cíl byl splněn. Hravou formou jsme u dětí rozvíjeli slovní zásobu, děti slyšely a vnímaly správný mluvní vzor. Pomocí stávajících, ale především nových pomůcek jsme u dětí procvičovali gymnastiku mluvidel, nacvičovali dechová cvičení a vedli děti ke správné výslovnosti. Do projektu byly začleněny všechny děti docházející do mateřské školy (100%). Individuálně se řeč rozvíjela za účasti rodičů, v odpoledních hodinách věnovaných dětem s logopedickými vadami s pomocí logopedické asistentky (30dětí). Projekt přispěl ke zlepšení mluvního projevu dětí.

Realizace: Projektu se věnovaly trvale 4 učitelky, zapojila se pátá, která čerstvě absolvovala logopedický kurz „Primární logopedické prevence“, který nebyl hrazen z projektu. Učitelky se prostřednictvím nově zakoupených pomůcek věnovaly rozvoji komunikačních schopností a dovedností, a také rozvoji smyslového vnímání dětí. Měly širší škálu možností poskytovat všem dětem, ale především dětem s logopedickými vadami kvalitní podpůrné prostředky. Na nich si děti mohou zkoušet a procvičovat hrubou motoriku, jemnou motoriku, motoriku mluvidel a to vše postupnými kroky významně přispívá k podpoře rozvoje mluvidel, slovní zásoby jak aktivní tak pasivní a následně ke správné výslovnosti. Zavedli jsme nový kroužek „Brepta“ realizovaný jednou měsíčně, společně dvě učitelky x děti x rodiče. Kroužek byl zacílen na děti a zároveň na jejich rodiče. Procvičujeme zde dechová a sluchová cvičení, gymnastiku mluvidel, grafomororická cvičení, cviky pro jemnou i hrubou motoriku. Podporujeme tím oblast řečového rozvoje dětí a řečových dovedností. Denně v průběhu dopoledních činností zařazujeme logopedické chvilky – gymnastka mluvidel a jazyka. Pracujeme s novými pomůckami a logopedickým programem ICT – SW „BREPTA“, „MÉĎA“, který rozvojí slovní zásobu, paměť a myšlení. Využíváme nové knihy, leporela, obrazový materiál a metodický materiál, dále tělovýchovné náčiní a rehabilitační pomůcky. Cvičíme na školní zahradě na novém vybavení pro rozvoj hrubé motoriky.

Podařilo se:

 • Zakoupit pomůcky a metodický materiál dle nákupní specifikace (pomůcky a materiál jsou ​využívány napříč všemi třídami). Vybavenost mateřské školy se tím velmi zlepšila.
 • Průběžně proškolovat učitelky s novými pomůckami, metodikou a nářadím na rozvoj hrubé ​ i jemné motoriky
 • Rozšířit a zrealizovat program akcí s rodiči – Andersenova noc, Čarodějnice, Pohádková cesta
 • Zahájit a realizovat kroužek „Brepta“ (děti společně s rodiči)
 • Dodržet trvalou aktivitu 4 učitelek

Během trvání projektu probíhaly mezi učitelkami vzájemné hospitace, zaměřené na práci s dětmi s logopedickými vadami, probíhaly diskuze, kterých se účastnili všichni pedagogové bez výjimky.

Tím se nám dařilo předávat si nové zkušenosti, poznatky a nápady pro práci s dětmi.

Adresa webové stránky, na které je projekt zveřejněn:

www.ms-olgyhavlove.cz

Přehled o čerpání dotace v roce 2014 (v Kč)

Dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

50 000,-

50 000,-

 

z toho platy

0

0

 

z toho OON

0

0

 

z toho odvody

0

0

 

z toho FKSP

0

0

 

z toho OBV celkem

50 000,-

50 000,-

Datum: 10.1.2015

 

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

Bc. Jana Vízková

Rychlý kontakt

Mateřská škola Olgy Havlové
ul.Kpt. Jaroše 581 
432 01 Kadaň
příspěvková organizace

IČO: 70698414

Ředitelka:
Bc. Iveta Králová

Telefon:
+420 474 334 460

Mobilní telefon: 
+420 736 613 496

Datová schránka: 
8e9kvwm

Email:
1ms@ms-ohavlove.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

brouček čmelák beruška čmelák